Mareograf av Cecilia Jonsson

Mareograf
2018

(for English, please scroll down)

Mareograf er et to-delt prosjekt som inngår i kunstneren Cecilia Jonssons utforskning av marine miljøer og hvordan havet tilpasser seg de vekslende gravitasjonsvirkningene mellom jorden, månen og sola.

 

Mareograf av Cecilia Jonsson (2018) foto: Bjarte Bjørkum

Mareograf av Cecilia Jonsson (2018) foto: Bjarte Bjørkum

Prosjektet er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurdering viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger som nå ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

Mareograf av Cecilia Jonsson (2018) foto: Bjarte Bjørkum

Gjennom en analog tidevannsmåler, plassert ved fjorden, innskrives tidevannsdynamikk i roterende steingods-sylindere behandlet med et lag sediment som isoleres fra ulike deler av fjorden. Sylindrene som kontinuerlig skiftes ut under utstillingsperioden kommer senere til å tørkes og brennes keramisk, hvorpå leiren med sedimentets spesifikke sammensetning sintrer* og en glasur med et unikt preg trer fram.

Mareograf av Cecilia Jonsson (2018) foto: Bjarte Bjørkum

Første del av prosjektet viser målingsstasjonen som plassertes på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet i Bergen mellom den 11. til 13. januar 2018. Prosjektets andre del er et tematisk relatert seminar og en presentasjon av de keramisk brente målingssylindrene i april på det offentlige biblioteket i Bergen.

Mareograf er ett bestillingsverk for Volt, kuratert av Marie Nerland. Der er utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) ved Universitetet i Bergen og Cowi AS.

*Sintring er en prosess der pulver av metallisk eller mineralskmateriale herder til fast stoff (sinter) ved oppvarming til temperaturer hvor partiklene begynner å reagere og vokse sammen (Kilde: Store Norske leksikon, https://snl.no/sintring)

/ Om kunstneren:

Cecilia Jonsson arbeider forskningsbasert med prosjekter som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Jonsson utforsker forbindelser mellom organisme og uorganisk kjemi, både som en metode for observasjon og som medium. Hennes verk informeres av naturvitenskaplige metoder og er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomener og prosesser i naturen.

Prosjektene utvikles som undersøkelser av fysiske og ideologiske egenskaper ved de råvarene som ligger til grunn for menneskehetens eksistens, fra opphavet dypt nede i jorda, til utvinning, transformering og global utnyttelse. Jonssons forskning bygger på perspektiver fra miljøpolitikk og fra  den materielle vendingen. Hennes praksis er basert på tverrfaglighet og samarbeid. Den er grunnlagt i to separate, men tematisk relaterte prosesser i jern og vann, som forstyrrer sykluser av materie, væsker, liv og mening.

Hun har en MA i Kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art programmet. Hennes verk har blant annet blitt vist på Science Gallery Melbourne, National Taiwan Museum of Fine Arts, MU Artspace (Eindhoven), Museum of Natural History (Venedig) og Edifici Disseny Hub Barcelona. I 2014 ble Jonsson tildelt pris i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring. Hun utførte det 170 m dype kjerneboreprosjektet for Dark Ecology 2016 og vant det nederlandske Bio Art and Design Award samme år. 2017 oppnådde Jonsson en hedersbevisning i Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

For mere informasjon se: www.ceciliajonsson.com

 

In English:

Mareograph
Cecilia Jonsson
2018

Mareograph is a two-part project which forms part of the artist Cecilia Jonsson’s exploration of marine environments and how the sea adapts to the various gravitational interactions of the earth, the moon and the sun.

The project is based on the Bergen City Council’s risk assessment of the seriously polluted marine environments in Puddefjorden and Store Lungegårdsvann in Bergen. This risk assessment has shown that the sea bed has a very high content of heavy metals and organic pollutants which now form the basis for the Council’s extensive clean-up work on the sea bed in the fjord.

An analog mareograph (tide-gauge) placed by the fjord registers the tidewater dynamics in rotating stoneware cylinders treated with a layer of sediment isolated out from various parts of the fjord. The cylinders, which are continuously replaced during the exhibition period, will later be dried and fired ceramically, such that the clay with the specific composition of the sediment sinters* and a glaze with a unique appearance is formed.

The first part of the project showed the mareograph station placed on the Årstad quay at the conduit between the inner Puddefjord and the lake Store Lungegårdsvannet in Bergen between 11 and 14 January 2018. The second part of the project is a thematically related seminar and a presentation of the ceramically fired measurement cylinders in April at the public library in Bergen.

Mareograph is a commissioned work for Volt, curated by Marie Nerland. The work was developed in dialogue with the Department of Earth Science and Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) at the Universitety of Bergen and Cowi AS.

*Sintering is a process whereby powder or mineral material is hardened into a compacted solid (sinter) by heating to temperatures at which the particles begin to react and melt together. (Source: Store Norske leksikon, https://snl.no/sintring)


Cecilia Jonsson’s
works are research-based projects ranging from installation and sculpture to kinetic works. Jonsson explores the connections between organisms and inorganic chemistry as both a method of observation and a medium. Her work is informed by scientific methods and often consists of site-specific, artistic interpretations of phenomena and processes of nature.

The projects are developed as investigations of physical and ideological properties of the raw materials that form the basis of human existence, from origins deep down in the earth through extraction, transformation and global exploitation. Jonsson’s research builds on perspectives of environmental politics and the material turn. An interdisciplinary and collaborative practise founded within two separate, while thematically related, lines of work, iron and water. Subjecting themes of interfering cycles of matter, fluids, life and meaning.

She holds an MA in Fine Art from the Bergen Academy of Art and Design and the Nordic Sound Art programme. Her works have been shown in among other places Science Gallery Melbourne, National Taiwan Museum of Fine Arts, MU Artspace, Eindhoven, Museum of Natural History, Venice and Edifici Disseny Hub Barcelona. In 2014 Jonsson was awarded a prize at the VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for her project The Iron Ring. She conducted the 170m deep drill core project for Dark Ecology 2016 and won the Dutch Bio Art and Design Award the same year. In 2017 Jonsson received an Honorary Mention in the Prix Ars Electronica category Hybrid Art.

For more information see: www.ceciliajonsson.com

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑