Ættesang av Søssa Jørgensen

Under overflata, havets uendelige overflate, lever noe vilt som kan utnyttes til alles fordel.

Var vi de ville, ville vi da finne oss i å være en ressurs for fellesskapet uten å velge? 
Milliarder av levende skapninger, dråper samlet i et hav, en uendelig mengde salte tårer. I mørke dyp, i bølger høyere enn hus, i sjøsprøyt, i opprørt hav. Opprørt over tilstanden på land. Krav om kontroll, kvoter, reguleringer, priser, effektivitet, maskulinitet. Fisk, rogn, krill, tang, tare, skjell, krabber, kreps, reker, hval, sel, egg, fugl. Alt kan utnyttes. Alt kan og skal grådig brukes uten å spørres, uten å si akkurat hva som blir tatt. Stort og smått, alt som er vilt og vått. Vi sverger vi aldri skal gjøre det igjen … (utdrag fra teksten Ættesang for havets gull av S. Jørgensen)

Ættesang er skrevet som en bevissthetsstrøm i respons til §2 i den norske Havressurslova av 2008 og fremført første gang på utstillingen ”Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.” ved Kurant Visningsrom i Tromsø i 2016. Videomaterialet er innsamlet fra en snorkletur-happening i havnebassenget som del av samme utstilling.

Ordene i Ættesang utgjør en vev av myter, konvensjoner, kjensgjerninger og minner. Talestrømmen glir over mikro- og makronivåer relatert til ressursbruk i havets kjente og ukjente dyp.

Ættesang, video 13 min.

For English version, please click the continuous-reading tag below.

Søssa Jørgensen (f. Oslo, 1968), er bosatt i Skiptvet. Arbeider hovedsakelig fra Skiptvet og Gildeskål. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst og performance, har hun formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. I samarbeide med kunstnerkollega Yngvild Færøy står hun bak “BallongMagasinet” som har produsert og vist en mengde radio- og lydkunst prosjekter. Da hun i 1993 startet “Balkong” sammen med Geir Tore Holm, med deres eget hjem som visningssted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter. De etablerte sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, kunstnere fra Thailand, “Sørfinnset skole/ the nord land” i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur og arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur. For åtte år siden flyttet Jørgensen og Holm til gården Øvre Ringstad, derifra blir dagene delt mellom kunstproduksjon og gårdsliv.

Song of Kin by Søssa Jørgensen
13 min, Single-channel video

Under the surface, the infinite surface of the ocean, something wild that can be exploited to our advantage is living. If we were the wild ones, would we then accept being a resource for society without choosing to? Billions of living creatures, drops gathered in an ocean, an infinite amount of salty tears. In dark depths, in waves higher than houses, in ocean spray, in agitated sea. Agitated about the situation on land. Requirements for controls, quotas, regulations, prices, efficiency, masculinity. Fish, roe, krill, seaweed, shells, crabs, crayfish, shrimps, whales, seals, eggs, birds. Everything can be exploited. Everything can and will be greedily used without being asked, without declaring exactly what is being caught. Big and small, everything that is wild and wet. We swear we will never do it again … (excerpt from the text Song of Kin for the Gold of the Ocean by Søssa Jørgensen)

Ættesang (Song of Kin) is written as a stream of consciousness in response to Section 2 of the Norwegian Marine Resources Act of 2008, the text is read accompanied by a sound collage and was performed for the first time at the exhibition “Wild Living Marine Resources Belong to Society as a Whole”. The video is filmed on a snorkeling-happening in the harbour basin of Tromsø, part of the same exhibition in March 2016.

The words in Ættesang (Song of Kin) constitute a tissue of myths, conventions, deeds and memories. The flow of speech glides over micro and macro levels related to resource use in the ocean’s known and unknown depths.

Song of Kin (2017) by Søssa Jørgensen
Video still.

Søssa Jørgensen (b. Oslo, 1968), lives in Skiptvet and works in Skiptvet and Gildeskål. She studied at the Trondheim Academy of Fine Art (1995) and Norwegian University of Life Sciences (2011). Parallel to individual work that includes video, photography, sound and performance art, she has mediated, written and lectured about contemporary art. Together with artist Yngvild Færøy and “BallongMagasinet” she stands behind an extensive amount of sound- and radio-art productions. In 1993 she founded “Balkong” with Geir Tore Holm. With their own home serving as a exhibition space, the question of what art can be and in what context it can be contained became central to their common work, with a focus on art as practical dialogue. Art practice related to these domestic experiences has led to other long term collaborations such as with the Thai artists Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija and their “the land project” in Chiang Mai. The four of them founded “Sørfinnset skole/the nord land” (2003–) located in Gildeskål. This project focuses on natural resource use, knowledge exchange and small scale architecture. Eight years ago Jørgensen and Holm moved to the farm Øvre Ringstad. Now it is a standalone measure of how to use life and the days in meaningful manners; combining theory and practice, the urban and rural, the social and private, nature and culture.

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑