Statement from Jostein Gaarder / Norwegian Environmental Organizations sues Norway over Arctic Oil Drilling

JOSTEINGAARDER

 

I am here today, as a philosopher and human being, to show my support for this historic lawsuit.

To me it is an easy decision, a no-brainer. If all the oil still to be found on this planet is extracted and released into the atmosphere, our civilization will quite simply not survive. To go after the most distant and extreme oil on earth simply cannot be lawful, to ours or future generations.

An important basis for all ethics has been The Golden Rule or the Principle of Reciprocity: you shall do unto others as you would have them do unto you. But the golden rule can no longer just have a horizontal dimension. In other words: A «we» and «the others». We must realise that the Principle of Reciprocity also has a vertical dimension: you shall do to the next generation what you wished the previous generation had done to you.

It’s as simple as that. You shall love your neighbour as you love yourself. This must obviously include your neighbour generation. It has to include absolutely everyone who will live on the Earth after us.

The human family doesn’t inhabit Earth simultaneously. People have lived here before us, some are living now, and some will live after us. But those who come after us are also our fellow human beings. We must do to them as we would have wished that they would have done to us if it was they who had inhabited this planet before us.

The code is that simple. We have no right to hand over a planet Earth that is less worth or in a more miserable condition than the planet we ourselves have had the good fortune to live on. Fewer fish in the sea. Less drinking water. Less food. Less rainforest. Less coral reefs. Fewer species of plants and animals …

Many people consider it their crystal-clear right to extract and burn all the oil and all the coal on their own national territory. Why shouldn’t it just as well be the crystal-clear right of rainforest nations to do what they want with their rainforests? What is the difference? What’s the difference in relation to the global carbon balance? And what’s the difference in relation to the loss of biological diversity?

If we are to succeed in saving our own food supply and the biological diversity of this planet, there will need to be a Copernican Revolution in our way of thinking. Living as though everything centers around our time is just as naive as it was to believe that all celestial bodies orbit our planet. Our time, however, has no more central importance than all the epochs that will come after us. For us, our own time is naturally of the very greatest importance. But we cannot live as though our time is the most important for those who come after us, too.

Jostein Gaarder

 

Greenpeace sues Norway over Arctic oil drilling

Groundbreaking legal action to say Oslo undermining Paris agreement on climate change / Financial Times

 

 

JOHANNES HELDÉN: ASTROEKOLOGI

uten-navn

  1. Åkrarna ligger i träda. Regnet binder grusvägarnas damm. Den stora tystnaden. Ingen kod behövs längre, den upplöser sig själv –

 

LES DIKTET I SIN HELHET HER!

 

helden-omsl

Klicka på omslaget/

 

/

 

Klimasøksmål Arktis:

 

 

Grunnloven slår fast at framtidige generasjoner har rett til et levelig klima og at det er staten som skal sørge for dette. Å åpne for mer oljeboring kan være et brudd på Grunnlovens miljøparagraf, og saken bør derfor prøves for retten. Støtt et klimasøksmål mot regjeringen ved å gi et bidrag.

 

/

 

Ny klimaavtale vil gi tidenes utslippskutt

 

Documentary Filmmaker Faces Up to 45 Years in Prison for Covering Pipeline Protest

/

Great Barrier Reef Obituary Goes Viral, To The Horror Of Scientists / HUFFINGTON POST

/

Økopolitikk og eksistensialisme

kjartloy-001

Foto: Oddleiv Apneseth

Når nokon melder seg til orde uventa frå ”periferien”, kan det høve å helse særskild.

Før fanst det noko dei kalla romersk helsing. Det tykkjer eg høyrest bra så eg helsar med det, dei greidde jo skape storarta fred desse, sjølv om dei var ikkje heilt fredelege. Pax Romana.

Ørlite grand som glimt, såkalla verefilosofi (værenstenkning på bokmålet): Eg helsar det verande.Det er det aller første. Dette forunderlege at noko i det heile er, finst, i staden for det motsette, nemleg at 0 er og at ingenting finst, ikkje eit univers. Eg helsar det verande som er i fart dvs eigenleg alt, for i partikkelnivå er jo alt i fart seier fysikarane.

Professor Heidegger i Freiburg stilte om att eit gammalt Platon spørsmål og spør kva vi eigenleg meinar med ordet ”vere”. Kva er meininga med det verande sitt vere lyder spørsmålet og dette er då ikkje berre ein genitiv på yta av språket.

Så gild ei meining

Den tjukke travle h u m l a si framferd i kaprifolium ein heit dag, rikt nok? Det er ”Vestnorgegrått” over alt men eg ser i sørvest lever ein nesten fullkomen sollys sirkel på yta, lever seier eg og berre mykje seinare tek den sakte slutt. Det var kan hende noko sola fekk sagt, ikkje noko til meg. Ja dette er vel gild meining? Ja verkeleg, denne livssfæren av ytste reinheit enno nett her, byrja årmilliardar før menneske. Så gild ei meining, verkeleg. Men så er det vere til desse verande: dei som profitterer på utbytting av kloden, av Tellus, desse som tener seg rike på den aksellererande forpestinga av klima og hav, som berre ynskjer halde fram med dette så lenge det er mogleg for dei. Kva er meininga til deira vere, eller skulle ein seie: med deira vere.?

Det tykkjest vere ei meining det og: å drive med det å øyde ein harmoni. Det tykkjest vere deira meining å fremje avkorting av arters liv og tvillaust hindre oppkomsten av nye. Deira meining ligg i det å endre denne unike planetens vilkår til det verre for ikkje berre vår art, men truleg milliontals andre. Dei grip inn i ting dei ikkje anar konsekvensen av. Så vond handling, det er i praksis meininga som er knytt til deira vere.” Meininga m e d dei – kunne ein seie det?

Det er moderne å skrive og tale om storkrigen sett i verk av nasjonalsosialistane i Tyskland nyleg.

Det ”tredje” riket var noko verande, kva var veremeininga der? Vi kunne la professoren spørje og kan hende han spurde, han gjorde nok det, noko seinare. Dei var inne på ein problematikk som likna. Ville gjere radikal endring i klodens biologiske tilstand. Men rett nok ikkje for profitt. Ville utrydde eitt folk som dei sa stod for global destruksjon. Deretter sa dei, straks dette var gjort skulle mennesket verkeleg blomstre opp. Då endeleg skulle så meininga til det europeiske mennesket under føringa av det tyske endeleg komme fram. Og dei prøvde på det. Namna på dei som stod for føringa hugsar vi, men det var ikkje berre desse tre i kjernen. Nok om det. Veremeininga i denne (verande) tenkinga, dette forsøket og forsøket sjølv er jo også noko verande. Nemleg den oppfatninga som dei hadde, at utrydding av det jødiske folket ville vere bra. At slik politikk sikra ei herleg kulturell blomstring for oss for homo sapiens sapiens om 3000 år, så full av veremeining at Shoah, at Holocaust var å sjå som eit sjakktrekk av guddommeleg fullkommenheit.

Det vi ser av veremeining her er jo dette: at ei viss art, ei framståande betydningsfull art, skal aktivt operere på seg sjølv. Så eg spør og veit ikkje sjølv svaret: kva er no meininga til det vonde sjølv sitt vere, meininga til vond aktivitet, særskilt når den er bevisst, når den skal skaffe endå meir profitt, enorm rikdom på få hender. Brenninga av gass olje kol er no desse åra der vi veit stoda, å sjå som medviten vond handling og ikkje berre retta mot oss, men mot humla, mot fjorden ein kaprifoliums truskuldige vere, dens eksistens, som somme til og med trur kom frå gud. (Jesus ”elsk fiendane”er noko storarta fint i rolege tidsperiodar, men ikkje no, det ville vere å gjere ein feil i ei slik krise). Exxon BP Shell Statoil osv. Dei som styrer desse og som leiar profitteringa globalt må identifiserast som den politiske fienden, og om vi ynskjer det beste for Jorda, dette nesten vanvittig verdfulle og vakre som er kome fram i eksistens her, må han søkjast opp og angripast med kvart lovlege middel som finst. Det vert ikkje noko lett jobb.

Partiovergripande innsats

Somme seier det finst ikkje slikt trugsmål. Det finst ikkje slik øydelegging, om den finst er det ubevisst, rikingane i Saudi eller i USA her i Norge veit ikkje. Men, det er hundrevis av forskarar no og frå alle verdsdelar som åtvarar om den faren vi står i på nokolunde likt vis og dei har gjort det iallfall 15 år. Og er dette galningar eller dumskoltar? Dette er vel helst våre beste ”hovud” – fysikarar, matematikarar, biologar, klimaekspertar. Eg kjenner godt til korleis foreldra er så stolte av avkommet sitt som har nett desse eigenskapane til våre flinkaste, og så skal vi ignorere dette dei seier no etter tiår av målretta grundige studiar?

Det som trengs og snøgt, er partiovergripande innsats, konkrete angrep på oljeindustriens kjerne så snøgt den kan oppsporast og ein klårlegg mekanismen, verkemåten. Det trengs ein sentral av personar av verkeleg interesserte frå td. MDG, Raudt Sv, partia der hjarte og hjerne framleis finst. Desse har så berre denne oppgåva. Dei kan byrje med det eldgamle qui bonum – ”Kven tener”, sjølvsagt over heile kloden så vanskeleg det vert. Kven verkeleg berikar seg, stuttsiktig tenkt, på denne skitnaste av all verksemd. KRF, iallfall somme av kristne mogleg og muslimske vil redde det gud skal ha skapt, kan vere god grunn for ein del av desse, likar ikkje sjå guds verk misshandla.

Vent ingenting frå FNs Miljøprogram (UNEP) i dette. Heller ikkje under Eirik Solheim. Hadde desse stått for noko betre enn papir og æveleg møteverksemd, så hadde alle visst kven dei er, kva dei har utført.

Ein slik sentral vart og ei samarbeidstrening for desse partia. Måtte byrja med Norge, sette tidsmål, sjå kva hjelp Greenpeace har vilje til å gjere, mobilisere. (Greenpeace skriv på sida si dei har ingen permanente politiske fiendar…)

Det vert ikkje m i n generasjon, med sitt eige eigentleg høgverdige, grandiose prosjekt kommunismen som greier dette. Dette må 18 åringane og 30 åringane og der ikring greie eller prøve på å greie. Dei må nytte maksimalt sin skjermkompetanse, men då dyrke striden, ikkje skjermane.

Ei stor framtid

Harmoni, ja. Dei sterkaste sin eigenrett til å verkeleg herske, det såg NSDAP i Tyskland 1926 som verkeleg harmoni. Klodens sterkaste folk som ”winner takes is all”. Undertrykkarar i uniformar frå Hugo Boss, dei definerer ” vere” sjølv, d e i seier kva mennesket er for noko, kva meining det har, kva det skal gjere. Under desse vart elende, og om liknande dukkar fram, vert blodig krig og det motsette av mangfald, det vert artenes kollaps. Logikken deira er ikkje m y k j e forskjellig frå logikken til the intelligent rich dei kallar, som driv fossilbrenninga og som lovprisar denne, vi høyrer det dagleg. Dei utøver dagleg det dei tykkjer er harmoni, men som e r omsynsløyse.

Lat oss ikkje velje deira vilje som vårt evangelium. Lat oss stri for å behalde mangfaldet av folk og av arter. Beheld vi alle folk og arter kan gjerne homo sapiens eingong få ei så stor framtid at den vil vere utanfor vår noverande menneskeforståelse.

Eg skjønar at ein kan ikkje skru av oljen på dagen, men den må stengast av og planen for nett kva tid det skal gjerast må lagast, oljeindustrien skal ikkje få drive 40 år til som den norske sokalla energiministeren tenkjer seg.

Takk vere oljelobby er det eit skrikande mistilhøve mellom den enorme globale oljeinnteninga og det minimale som flyt inn i å skaffe grøn energikjelde.

Pax Romana hadde mykje føre seg. Romersk helsing i Senatet skulle signalisere Respekt. Den helsinga prøvde 2000 år seinare nokre i NSDAP å tilrane seg. Det lukkast altså heldigvis ikkje. Særleg ungdomane og om mogleg media, må no løfte blikket litt frå det kontinuerlege trivia-rommet dei held på i og ta sikte på om nokre generasjonar opprette ein Pax Tellus.

Kjartan Hatløy

/

 

A collapse in Arctic sea ice volume spells disaster for the rest of the planet/ THINK PROGRESS

 

arktis-smelting

 

When languages die, ecosystems often die with them

 

/

US ELECTION:

 

Solveig Aareskjold: Total luksus

solvei-aa

Foto: Kjetil Alsvik

 

Me var ikkje fattige kring 1970. Velstanden i samfunnet var så høg at mange evnerike unge menneske styrte unna dei jobbane som gav høgast inntekt, og tok utdanning i noko som dei likte og interesserte seg for. Husprisane var lågare, og me hadde kjøleskåp og vaskemaskin og kunne dusja så ofte me ville. Bilane gjekk like fort som no, og flyreisene var mykje raskare fordi me slapp all kontrollen før me gjekk ombord.

            Me var heller ikkje uvitande om forureining og ressurskrise. Sjølv om det berre fanst halvparten så mange menneske i verda som no, hadde me lenge vore klar over at jordkloten var i ferd med å gå under i skit.

            Me skulle akkurat til å gjera noko med det. Så fann dei olje i Nordsjøen.

 

HUS OG GARASJE /

            Så viktig som olja har vore i ettertid, er det nesten ikkje til å fatta kor lite me sakna henne i førevegen. Det fanst nok dei som klaga over at dei ikkje var rike nok, og det var skarp samfunnsdebatt mellom dei som sympatiserte med naturen og dei som syntest det var viktigare å køyra bil. Men same kva ideell tilstand samfunnsdebattantane såg føre seg, hadde det nesten aldri noko med plutseleg oppdaging av ein hemmeleg skatt å gjera.

            Med utsikt til enorme oljeinntekter blei det norske folket med eitt avhengig av ein ressurs som det hittil hadde greidd seg fint utan. Det blei iltert og oppfarande når nokon sa at olja låg best der ho låg. Dei som syntest forbruket allereie var for høgt, var ikkje lenger berre meiningsmotstandarar. Dei hadde blitt ein trussel mot den allmenne velferda, ein risikofaktor.

            Det tok si tid før eg tok det heilt på alvor. Mannen min og eg var altfor opptekne av å innretta oss i eit gamalt lite hus og finna ut av kva me trong og ikkje trong. Me sikta mot ein livsstil som var gjennomførbar for alle menneske på jorda, ein som ikkje innebar kolonisering av klotar som enno ikkje var blitt oppdaga. Likevel var det ikkje snakk om noka form for askese eller sjølvplaging. Me åt oss mette kvar dag og hadde endåtil bil, sidan me budde langt ute på landet, utan offentlege kommunikasjonsmiddel.

            Det fall meg ikkje inn at andre menneske kunne bli støytte av måten me levde på, før me gjekk i gang og bygde garasje, og ei talskvinne for oljeindustrien irettesette meg for at han var altfor liten. For eg måtte jo forstå at me trong plass til to bilar. Eg svarte at me hadde jo kvar sin sykkel. Talskvinna for oljeindustrien rista fortørna på hovudet: Har du kanskje tenkt å sykla når du er førti?

 

MASKINDASS /

Me flytta inn i dette huset i 1974, då mannen min nettopp var tilsett i den første lektorjobben sin, og eg framleis studerte. På den tida var her berre utedo, og sidan syttitalet var tida for alternative løysingar, kjøpte me oss eit elektrisk biodo. Det var kvitt og delikat og såg ut som ei lita trone, med ein fint avrunda sokkel med skuff i. I brukarrettleiinga stod det at urin og ekskrement ville tørka inn i ein fart, slik at det berre var å dra ut skuffen og gå ut og tømma det pulveriserte avfallet i eit blomsterbed i hagen.

            Me installerte det på det minste soveromet, saman med vask og dusjkabinett. Lufta var friskare enn på dei fleste bad med vassklosett, for biodoet hadde ei indre vifte og eit lufterøyr opp gjennom taket. Men elles var det total fiasko, og etter nokre månader køyrde me det på fyllinga og gjekk tilbake til det gamle utedoet.

            Sidan bygde me på huset og fekk oss maskindass, som han sa, farfar i grannegarden, og septiktank. Men me ville gjerne ha noko meir økologisk berekraftig og gjorde fleire utspel mot moderne reinseanlegg, som me trudde at det var i alles interesse at me hadde. Då viste det seg at styresmaktene hadde sett naturvernet på vent på ubestemt tid. Kvar gong me gjekk i gang og prøvde å ordna kloakktilhøva våre, blei det stansa av kommunale retningslinjer – heilt til det for to-tre år sidan kom påbod om at alle måtte kopla seg til det offentlege avløpsnettet. Det hadde vore greitt nok dersom det hadde funnest eit slikt avløpsnett i nærleiken av der me bur, men det fanst ikkje då og finst heller ikkje no.

 

«HO HADDE INGENTING SOM EG VILLE HA» /

Sidan syttitalet har det skjedd store teknologiske framsteg, særleg innan elektronikk. Men verken mobiltelefonar eller datamaskinar har gjort noko nemneverdig med dei samfunnsproblema som opptok oss for førti år sidan. Rett nok trong me sårt å få telenettet oppgradert, slik at me slapp å gå til naboen når me skulle ringa. Og det er aldeles storveges at Google har gjort den fabelaktige hakkespettboka til Ole, Dole og Doffen til allemannseige. Sett under eitt krev dei nye hjelpemidla likevel så mykje ettersyn og oppfølgjing at dei bruker opp den tida dei sparer inn. Dei er meir ein distraksjon enn ei løysing, som ein narresmokk som blir dytta i munnen på eit spebarn som skrik etter tørr bleie.

            Dersom ein aldri har brydd seg om å halda konsumet nede, eller har bukka under for presset og blitt ein like trufast konsument som alle andre, er det sjølvsagt ein fordel at det har blitt så mykje større tilgang på allslags saker og ting. Trass i det fantasifulle tilbodet på alternative sanitæranlegg var vareutvalet på syttitalet både så knapt og så moteprega at det ofte var lettare å gå tomhendt heim frå butikken enn me eigentleg sette pris på. Til dømes var det uråd å oppdriva brukbare lampeskjermar. Me måtte velja mellom lettantennelege rislamper og metallskjermar med små hol i, som rivjern eller dørslag, der knapt ein tidel av lyset slapp gjennom. Butikkpersonalet sa at det skulle vera sånn no, og blei fornærma når me ikkje syntest det var godt nok.

            Langt om lenge fann me ei svært dyr og svært tung hengjelampe av kvitt glas. Ho hang over sofabordet, og kvar gong eg flytta det for å støvsuga, slo eg hovudet i lampa så det song.

            Leonard Cohen seier i sin visdom at «there is a crack in everything, that’s where the light gets in.» Men sjølv om det framleis er minst like mange sprekkar i tilværet som då han dikta den songen, er det ikkje mykje lys som slepper inn. Forbruket har blitt ein global religion, og dei som vil selja meg hus og bilar, er ikkje til å skilja frå dei som vil at eg skal dela deira eige begjær etter hus og bilar. Det karakteristiske ved livsappetitten i nyare tid er at den individuelle hungeren har svulma opp til ein hunger etter å definera hungeren for alle andre òg: Ver ærleg, innrøm at du er meg!

            Når eg opplevde garasjeutspelet til talskvinna for oljeindustrien som eit overtramp, var det ikkje så mykje fordi ho fråkjende meg retten til å sykla etter fylte førti, som fordi ho rekna min livsstil som ei mangelfull utgåve av sin eigen. Ikkje annleis, berre ufullstendig, dårlegare utført. Ho prøvde å tetta att sprekkane ved å leggja inn noko av seg sjølv. Men ho hadde ingenting som eg ville ha, ikkje eingong eit språk som eg kunne forklart det til henne med.

 

OPPDAGINGSFERD /

Våren 2016 var det biologiske reinseanlegget omsider på plass. Eg feira det med å kjøpa ny sykkel, den tredje etter at me bygde garasje til berre ein bil. Han har tjuesju gir og går like radig i oppoverbakke som den eg lånte av airbnb-vertinna mi på Mallorca i fjor.

            Det er mykje av det eg har gjort her i livet, som eg gjerne skulle gjort annleis. Men ein ting er eg stolt av, og det at eg alltid har drive med ei eller anna form for trening. Og no er det lettare enn nokon gong, for etter at det blei allment akseptert at fysisk fostring er den einaste måten å halda ut med seg sjølv på, særleg etter førti, slit eg meg ikkje lenger fram langs den smale stien. Tvert om har eg fått sjølvaste mainstreamen flytta over til meg. Mange stader, som langs strendene på Mallorca, er det så mange som syklar at bilane kjem nesten ikkje fram.

            Eg sykla på oppdagingsferd utanfor ein liten kystby, og i ein sving oppi ein bakke sette eg meg ned på ein fortausrestaurant og åt skaldyrpizza og drakk øl. Framfor meg hadde eg Middelhavet og ein himmel som var skimrande sølvblå i ettermiddagsdisen. Ved nabobordet sat eit vakkert ungt par som reiste seg etter ei stund og rusla bort til ein open sportsbil som stod parkert på den andre sida av vegen. Sidan eg allereie sat vend i den retninga, blei eg ved å sjå på dei heilt til dei hadde kome seg av garde.

            Kan henda var det fordi eg var så inderleg tilfreds der eg sat, med sykkelen låst til gjerdet like ved, at eg syntest dei verka litt slitne, litt sørgmodige. Dei såg ut som om dei fine kleda og den dyre brunfargen ikkje hadde gjeve dei det dei hadde venta. Kan henda gjekk eg i same fella som talskvinna for oljeindustrien, og dytta på dei mine eigne behov. Men i det dei opna bildørene på kvar si side og sette seg inn, snudde dei seg og såg seg tilbake. Same kor unge og vakre dei var, same kva sportsbilen hadde kosta, misunte dei ho som hadde så fin sykkel.

 

/

nff-logo

Med støtte fra Norsk Faglitterær Forfatterforening bringer Klimaaksjonen denne høsten en serie med essays der vi ber forfatterne undersøke fenomenet olje; som begrep, politikk, økonomisk dop, tro, næring, symbol, kjemi og kulturfaktor. Hva gjør oljen med sivilsamfunnets forståelseshorisonter, med vår språkbruk og sosiale kultur? Vi håper på overraskende svar og skjerpende tankegods. / Solveig Aareskjold er fødd i 1949 og bur i Rogaland, i ein sprekk i universet omgjeven av eit steingjerde som har grodd ned i eføy. Ho har arbeidde som lektor i vidaregåande skule før ho blei forfattar på heiltid. Debutboka var romanen Det indre tempel (1987). Den første essayboka heitte Kyss meg i diskursen og kom i 1996. Siste utgjeving er Lesebok for jenter (2014).

 

/

 

Why Climate Scientist James Hansen Is Suing The Federal Government To Force Action

 

Klimatrusselen mot oljegiganten Exxon / ENERGI OG KLIMA

 

The Paris Agreement is really happening — and it’s about more than climate change / THINK PROGRESS

 

 

Khairani Barokka: Overheard School Break

okka

Photo: Wasi Daniju

 

 

Kids’ recess a

Barrel of battle drums,

 

Each former

Squawking fetus an airhorn.

 

Who sperm-’n’-egged to make us,

Baboon-formed?

Screechy and greased up,

Chocolate-crumbed mouths in

Rapture rapture rapture rapture

10 minutes straight?

 

In the spilled tumbleleaves of their

Tracheal yells, I hear the confusion

Of their bodies at 40, oil barrels,

Dying things, refuges self-sabotaged.

 

Mass acts of screaming as a way

To stab air with the hot poker want

Inside for a life sipping calmly

On the hot gin of kindness.

 

Khairani Barokka

 

/

Khairani Barokka (b.1985, Jakarta) is a writer, poet and artist. Among her honours, she was an NYU Tisch Departmental Fellow for her masters, Emerging Writers Festival’s (AUS) Inaugural International Writer-In-Residence (2013), and Indonesia’s first Writer-In-Residence at Vermont Studio Center (2011). She was recognized in 2014 by UNFPA as one of Indonesia’s “Inspirational Young Leaders Driving Social Change», for highly prolific, pioneering international work in inclusive, accessible arts. Barokka is published internationally in anthologies and journals, and her last book Indigenous Species is expected for publishing in November 2016. / NWCC says thank you for the poem!

 

/

 

Oil Expansion and Climate Litigation / ARCTIC CIRCLE

 

 

 

DET ER IKKE DUGNAD, DET ER KRIG / HARVEST

 

 

 

Joanna Rzadkowska: Tre dikt

Jonna_highres

Foto: Jan Alsaker

 

GEOGRAFI OVER KJEDSOMHET

 

Seismologiske skiftninger

i jordsmonnet.

Kontinentet brakk

i to symmetriske deler.

Jord faller fra jord.

Vi bor på øya som er skapt

av drysset.

Strandlinjen bølger

mot grått vann.

Viktig: Bebyggelsen innenfor trærne,

kanten på gjerdet,

 

verkstedet der vi bygges,

om igjen.

 

#

 

I LIVE

 

Saftgule krokus springer fram,

jordas tentakler

grafser ut av plenen.

 

Våren: Årets mest forurensede tid,

et lag fett på bilen.

 

Øynene til forbipasserende er hovne,

mørk, matjordaktig hud,

stank av krem.

 

Kontoristene har stormet torvet,

okkuperer benkene: svette.

Pannene skinner i sola,

de sulter seg for sesongen.

 

Alle snakker om ferie,

seilbåter og syriner.

 

Så er lunsjen over, stegene

absorberes i bygningsmassen.

 

Over torvet har jetflyene tegnet

en pil rett ned.

 

#

 

SLAGMARKER

 

Kampen sto ved skogholtet,

hjelmene ligger på museet,

blodet for lengst borte.

 

Tørrgule tuer,

nygress mellom,

jeg vurderer å ta av meg skoene.

 

Muskler er stille,

ligger som varme dyr

mot skjelettets støtte.

 

Latterlig og ekkel er kroppen,

med erotiske drømmer

og den revolusjonære knyttneven mot verden.

 

Bli heller gjennomhullet av hundre patroner,

duft av brente innvoller og avføring,

krutt, fyrverkeri, flådd skinn,

å bli stoppet ut,

gjenoppstått.

 

Hvem trenger evangeliene når man har sykehus.

 

Etter oppstrammingen har ansiktet mitt

fremtidens glød.

 

 

Joanna Rzadkowska (f. 1986) er psykolog, poet og oversetter. Gjentagelsestvang er Rzadkowskas første bok, og hennes andre bok Luftmensch har akkurat utkommet. Begge på Bokvennen forlag. Vi takker for dikt!

omslag joanna

 

/

 

Forskare: ”3 till 7 grader varmare jordklot”

 

solen-jpg

 

As Arctic Ocean Ice Disappears, 
The Global Climate Impacts Intensify / ENVIRONMENT 360

 

 

No more posts.